مدیریت تربیتی،خوابگاه

شناسه نوشته : 8467

1392/07/18

تعداد بازدید : 2653

خوابگاه
هدف:     1. ضابطه مند نمودن روند اداره خوابگاههاي مدارس علميه
            2.ارائه تسهيلات مناسب و شايسته براي ايجاد محيطي سالم و با نشاط
            3. رشد و بالندگي طلاب خوابگاهي در امور تربيتي و تحصيلي و از بين بردن زمينه
            ايجاد مشكلات روحي آنان
مخاطبين:مدارس داراي خوابگاه و طلاب خوابگاهي
برنامه:
ابلاغ :
الف) آيين نامه خوابگاه
         ب) دستورالعمل
         ج) برنامه هاي فرهنگي –رفاهي خوابگاه
          د) كاربرگ ويژه خوابگاه
ضوابط خوابگاه
رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در آيين نامه از جمله:
- عدم دريافت وجه اجاره بها
- انتخاب مسؤول توانمند، متأهل و داراي مدرك سطح 2 حوزه
- و...

    اداره كل امور تبليغي

    اداره کل دانش‌آموختگان

    اداره کل تهذیبی - پرورشی

    اداره کل فرهنگی - تربیتی