نمودار سازمانی اداره کل دانش‌آموختگان

شناسه نوشته : 22471

1396/06/08

تعداد بازدید : 990

نمودار سازمانی اداره کل دانش‌آموختگان

اداره كل امور تبليغي

اداره کل دانش‌آموختگان

اداره کل تهذیبی - پرورشی

اداره کل فرهنگی - تربیتی