نشست معاون محترم فرهنگی - تبلیغی با همکاران اداره کل فرهنگی تربیتی

شناسه خبر : 54764

1396/10/24

تعداد بازدید : 303

نشست معاون محترم فرهنگی - تبلیغی  با همکاران اداره کل فرهنگی تربیتی
این نشست با حضور معاون محترم فرهنگی –تبلیغی مرکز و همکاران اداره کل فرهنگی تربیتی پیرامون فعالیت های اجرا شده در ماههای اخیر برگزار و در مورد مسائل پیش روی تبادل نظر شد

    

مدیر اداره کل تربیتی و همکاران این مجموعه از ادارات مهدکودک ها و خوابگاه ، کتابخوانی و نشریات، تربیت بدنی و سلامت و اداره اردوها، پس از ارائه گزارش از روند فعالیت های اخیر این مجموعه،در مورد  برنامه ها و فعالیت های آینده تبادل نظر کردند

در ادامه معاون محترم فرهنگی –تبلیغی نیزضمن قدردانی از زحمات مدیر کل اداره تربیتی و همکاران این مجموعه، به بررسی مسائل مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را در این مورد ارائه نمودند؛ ایشان در ابتدا  نسبت به عملکرد کلی فرهنگی مجموعه بیان داشت

باید در اجرای برنامه های فرهنگی جهاد مردمی به راه انداخت و به نیروهای مردمی در حد امکان اجازه ورود و سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگی و اجرایی را داد

وی در ادامه افزود : بایسته است که در برنامه ریزی ها و طرح های فرهنگی با نهادها و ارگان های هم راستا، تعامل سازنده داشته باشیم

ایشان افزود: پویایی و ارتقاء ادارات در گرو تعامل با مراکز مرتبط و ارائه فعالیتهای کارشناسانه است ، مناسب است که این مهم بیش از پیش در برنامه های ادارات مجموعه با بررسی فعالیت های مراکز مرتبط و با توجه به آسیب شناسی برنامه های گذشته و موجود اتفاق افتد و به طور جدی پیگیری شود

معاون فرهنگی –تبلیغی در ادامه بیان نمود

ارائه برنامه ها و نشست های مختلف برای زیر مجموعه های ادارات امری بدیهی و مسلم است و باید نسبت به طرح های مناسب در راستای ارتقاء مجموعه همانند گذشته تلاش کرد

وی در ادامه ضمن امیدواری از فعالیت های انجام گرفته ، برنامه های اداره کل تربیتی را رو به رشد دانسته و برای همه عوامل مجموعه آرزوی توفیقات روز افزون نمود