تالارهای قرآنی

شناسه نوشته : 13745

1393/11/19

تعداد بازدید : 18418

زمان برگزاری تالارهای قرآنی
یکشنبه ها و  سه شنبه ها ساعت 15:30
 
 
 

تاریخ برگزاری :یکشنبه هر هفته 

ساعت برگزاري تالار 15:30

نام کاربری : کد طلبگی شما می باشد
 
 

تاریخ برگزاری :یکشنبه هر هفته

ساعت برگزاري تالار 16:30 الي 17.30

نام کاربری : کد طلبگی شما می باشد
 
 
 
 

تاریخ برگزاری :سه شنبه هر هفته 

ساعت برگزاري تالار 16

نام کاربری : کد طلبگی شما می باشد
 
 

 

اداره كل امور تبليغي

اداره کل دانش‌آموختگان

اداره کل تهذیبی - پرورشی

اداره کل فرهنگی - تربیتی