مدیریت تربیتی،سفر به مدارس

شناسه نوشته : 8468

1392/07/18

تعداد بازدید : 4199

سفر به مدارس
هدف:
1-ارتباط و تعامل حضوری با مدیریت های استانی و مسئولان مدارس
2-بررسی مشکلات فرهنگی و تربیتی مدرسه
3-تبیین فعالیت فرهنگی و تربیتی برای مسئولان مربوطه و ارزیابی وضعیت فرهنگی-تربیتی مدرسه
4-تطبیق اطلاعات دریافتی با مشاهدات عینی
برنامه:
1-تعیین مدارسی که لازم است در سال تحصیلی از آن ها بازدید شود
2-تعیین نیروی سفر
3-بررسی گزارسات سفر های معاونت و یا گزارشات واصله از سفرهای سایر معاونت ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت فرهنگی- تربیتی مدارس

    سامانه نجم