فرم گزارش اقدامات مرتبط با مدیریت و مقابله با شیوع کرونا

شناسه خبر : 90732

1399/02/02

تعداد بازدید : 3444

فرم گزارش اقدامات مرتبط با مدیریت و مقابله با شیوع کرونا
نکات مهم جهت تکمیل فرم گزارش اقدامات مرتبط با مدیریت و مقابله با شیوع کرونا:
•  با توجه به لزوم انعکاس خدمات طلاب جهادی  و پاسداشت این حرکت ایثارگرانه و مومنانه در سراسر کشور، با مراجعه به لینک زیر لطفا گزارش اقدامات در خصوص مدیریت و مقابله با بحران کرونا را در سامانه نظرسنجی ثبت نمایید.
•  معاونان محترم فرهنگی مدارس، گزارش اقدامات طلاب، مبلغان و بسیجیان و گزارش اقدامات کانون¬های دانش آموختگان را در فرم مربوطه ثبت نمایند.
•  گزارش اقدامات با محوریت مراکز نیکوکاری، توسط مسئول یا عضو اجرایی مرکز نیکوکاری، در فرم مربوطه ثبت گردد.
•  در ثبت مقادیر در گزارش، در صورتیکه مقدار دقیق تحقق فعالیت ها در اختیار نیست ، نزدیک ترین برآورد نسبت به مقادیر محقق شده را ثبت نمایید.
•  در فرم مربوطه، در موضوعاتی که فعالیتی صورت نگرفته است عدد صفر را ثبت نمایید.